Wyszukaj na stronie
Język migowy Biuletyn Informacji Publicznej Portal ePUAP - logowanie do systemu
Starostwo powiatowe w Rzeszowie - strona główna

"Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego"

Drukuj

REGULAMIN

przyznawania Medalu Starosty Rzeszowskiego „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”

 

§ 1

1. Ustanawia się Medal Starosty Rzeszowskiego „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”

2. Medal Starosty Rzeszowskiego „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład w rozwój i promocję Powiatu Rzeszowskiego.

§ 2

1. Medal może być przyznany:

osobom fizycznym, które:

a) w sposób szczególny przyczyniły, bądź przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Rzeszowskiego,

b) w sposób znaczący przyczyniły, bądź przyczyniają się do gospodarczego, kulturowego oraz społecznego rozwoju Powiatu Rzeszowskiego.

2. Medal może być przyznany tej samej osobie, tylko jeden raz.

§ 3

1. Medal przyznawany jest na wniosek:

a) Rady Powiatu

b) Przewodniczącego Rady Powiatu;

c) Zarządu Powiatu

d) Starosty Rzeszowskiego;

e) organów administracji rządowej;

f) jednostek samorządu terytorialnego;

g) organizacji pozarządowych;

h) mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich;

i) co najmniej 20 mieszkańców Powiatu.

2. Uprawniony wnioskodawca może złożyć w danym roku kalendarzowym jeden wniosek.

3. Wzór wniosku o przyznanie Medalu Starosty Rzeszowskiego „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Wnioski w sprawie przyznania Medalu składa się nie później niż do 31.08. każdego roku kalendarzowego

§ 4

1. Powołuje się Komisję do spraw oceny wniosków w sprawie przyznania medalu
„Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”

2. Komisja składa się z trzech do pięciu osób

3. Członków Komisji Powołuje Starosta.

4 . Każdorazowo w skład Komisji wchodzą :

a) Starosta jako Przewodniczący

b) Przedstawiciel Rady Powiatu

§ 5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Rzeszowski może przyznać Medal z pominięciem trybu określonego w niniejszym Regulaminie.

§ 6

1. Informację o przyznaniu Medalu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Wręczenie Medalu wraz z dyplomem (wzór dyplomu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu), następuje w sposób uroczysty.

§ 7

W przypadku odmowy przyjęcia Medalu lub zwrócenia go przez osobę odznaczoną, fakt ten odnotowuje się w wykazie osób odznaczonych Medalem Starosty Rzeszowskiego „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” .

Polecamy

Przeczytaj deklarację dostępności strony internetowej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies
Oddaj 1 procent swojego podatku
Podaruj 1 procent siebie